Copyright

Copyright is a form of protection provided by the laws of the United States (Title 17, U.S. Code) to the creators of “original works of authorship,” including literary, dramatic, musical, artistic, and certain other intellectual works. This protection is available for both published and unpublished works. Section 106 of the 1976 Copyright Act generally gives the owner of copyright the exclusive right to do and to authorize others to do the following:

  • To reproduce the work in copies or phono records;
  • To prepare derivative works based upon the work;
  • To distribute copies of the work to the public by sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending;
  • To perform the work publicly, in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and motion pictures and other audiovisual works;
  • To display the copyrighted work publicly, in the case of literary, musical, dramatic, and choreographic works, pantomimes, and pictorial, graphic, or sculptural works, including the individual images of a motion picture or other audiovisual work; and
  • In the case of sound recordings, to perform the work publicly by means of a digital audio transmission.

In addition to copyright, certain authors of works of visual art also have the rights of attribution and integrity as described in section 106A of the 1976 Copyright Act.

It is illegal for anyone to violate any of the rights provided by the copyright law to the copyright holder.

If you wish to use any material from the website, please contact us.

 

Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet (in het geval van Joseph Cals):

  • teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
  • ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
  • werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;

Dit betekent dat er op het werk en het materiaal van de website auteursrecht rust. 

Mocht u enig beeldmateriaal van de website willen gebruiken, kunt met ons contact opnemen.